maak­leer­plek vzw zoekt een enthou­si­as­te, gemoti­veer­de coördinator! 

In maak­leer­plek zoe­ken we samen naar ant­woor­den op diver­se maat­schap­pe­lij­ke, soci­a­le, eco­no­mi­sche, eco­lo­gi­sche en cul­tu­re­le uit­da­gin­gen van van­daag en mor­gen. We maken ruim­te en tijd om het onge­ken­de gewoon uit te pro­be­ren en al doen­de te leren. Samen maken we de makers van de toekomst.

Vanaf dit najaar krijgt maak­leer­plek een nieu­we juri­di­sche struc­tuur en een nieuw orga­ni­sa­tie­mo­del. Om dit nieu­we hoofd­stuk in goe­de banen te lei­den, zoekt maak­leer­plek vzw een coördinator.

Functie:

Aanspreekpunt, part­ners & community: 

 • je bouwt mee aan de maak­leer­plek com­mu­ni­ty en brengt de ver­schil­len­de betrok­ken partners samen;
 • je zorgt voor een goe­de ver­bin­ding met / door­stroom van infor­ma­tie naar exter­ne stakeholders;

Gebouw, infra­struc­tuur & offi­ce management: 

 • je bent het aan­spreek­punt voor AGSL en de tech­ni­sche dien­sten van de stad, de eige­naar van de site;
 • je bent ver­ant­woor­de­lijk voor het beheer en uit­ba­ting van het gebouw, de gemeen­schap­pe­lij­ke ruim­tes en faci­li­tei­ten en voor her­stel­lin­gen, aan­pas­sin­gen en verbeteringen;
 • je imple­men­teert een dui­de­lijk gemeen­schap­pe­lijk kader en regle­ment voor alle gebrui­kers van de site;
 • je koopt kan­toor­ma­te­ri­aal en ande­re beno­digd­he­den aan, volgt de post op, ver­zorgt de planten en de good vibes op de site
 • je bent ver­ant­woor­de­lijk voor zaal­ver­huur en sleu­tel­be­heer, ont­vangt groe­pen, leidt (nieu­we) betrok­ke­nen rond, voor­ziet en ver­be­tert sig­na­li­sa­tie en toegankelijkheid;

Budgetbeheer & administratie: 

 • je stelt (project)budgetten op en houdt deze nauw­ge­zet in de gaten;
 • je schrijft (mee aan) subsidiedossiers;
 • je stel offer­tes en fac­tu­ren op;
 • je voert de nodi­ge trans­ac­ties tij­de­lijk uit;
 • Communicatie: je stroom­lijnt en com­mu­ni­ceert het aan­bod van maak­leer­plek via ver­schil­len­de kanalen.

Profiel:

We zoe­ken iemand: 

 • met een groot hart voor de socio-cul­tu­re­le sec­tor en maat­schap­pe­lijk engagement;
 • prak­tisch inge­steld, hands-on, ken­nis van tech­nie­ken en infra­struc­tu­re­le processen;
 • met goes­ting om in een groot hori­zon­taal team te wer­ken en te expe­ri­men­te­ren met nieu­we organisatiemodellen;
 • flexi­bel, nauw­ge­zet, posi­tief en oplossingsgericht;
 • die NL-talig is of vol­op Nederlands aan het leren is;
 • sol­li­ci­tan­ten met beperk­te erva­ring wor­den aan­ge­moe­digd om te sol­li­ci­te­ren, maak­leer­plek voor­ziet aan­ge­pas­te begeleiding.
 • occa­si­o­neel avond en weekendwerk

Aanbod:


We bie­den:

 • een con­tract van bepaal­de duur à 60% (in over­leg), PC 329, B1C;
 • een gemo­ti­veerd team dat op inno­va­tie­ve (hol­a­cra­ti­sche) manier samenwerkt;
 • een boei­en­de en groei­en­de werk­plek met veel ruim­te voor eigen ini­ti­a­tief, ont­wik­ke­ling van nieu­we skills en inzichten;
 • flexi­be­le werk­uren met res­pect voor grenzen;
 • extra­le­ga­le voor­de­len: maal­tijd­che­ques, woon-werk­ver­keer, een tus­sen­komst voor telefoonkosten.

Solliciteren:


Hoe sol­li­ci­te­ren? Stuur voor 22 sep­tem­ber (12u00 op de mid­dag) je cv en een kor­te moti­va­tie naar Geert Vaes (geert.​vaes@​werecircle.​be) en Mirthe Demaerel (mirthe@​cas-​co.​be), bij wie je ook terecht kan voor aan­vul­len­de vra­gen. Gesprekken op uit­no­di­ging gaan door op 26 sep­tem­ber. We mik­ken op een start­da­tum in de loop van okto­ber (in overleg).